Privacybeleid

Privacybeleid

Wij zijn zeer verheugd over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor de directie van Venngasthof Zur Buche. Het gebruik van de website van Venngasthof Zur Buche is mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, geschiedt altijd in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die op Venngasthof Zur Buche van toepassing zijn. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft het Venngasthof Zur Buche talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter altijd veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

1. definities

De gegevensbeschermingsverklaring van het Venngasthof Zur Buche is gebaseerd op de termen die het Europees Parlement en de Raad hebben gebruikt voor de aanneming van de gegevensbeschermingsverordening. Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te verzekeren, willen wij de gebruikte termen vooraf verklaren.

In dit privacybeleid gebruiken wij onder meer de volgende termen:

 • (a) persoonsgegevens

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • (b) betrokken persoon

  Onder “betrokkene” wordt verstaan: iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 • (d) beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij dergelijke persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder gebruikmaking van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

 • (g) verantwoordelijke voor de verwerking of persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking

  De voor de verwerking verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld bij de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

 • (h) Verwerkers

  Onder “verwerker” wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

 • i) Ontvanger

  Ontvanger: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

 • j) Derde

  Onder derde wordt verstaan: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de voor de verwerking verantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker.

 • k) Toestemming

  Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling, waarmee de betrokkene zich akkoord verklaart met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

2. de naam en het adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is de:

Venngasthof Zur Buche
In het vuur 39
52156 Monschau
Duitsland

Tel.: 024721497
E-mail: info@venngasthof-zurbuche.de
Website: www.venngasthof-zurbuche.de

3. cookies

De internetpagina’s van Venngasthof Zur Buche maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan het Venngasthof Zur Buche de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals reeds vermeld, in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website voor de gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens wanneer hij of zij de website bezoekt opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is het cookie van een boodschappenmandje in de online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje heeft gelegd via een cookie.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden gewist. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

4. verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van het Venngasthof Zur Buche verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het systeem waartoe toegang wordt verkregen en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie, trekt Venngasthof Zur Buche geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame hiervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te verzekeren, alsook (4) de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in het geval van een cyberaanval. Het Venngasthof Zur Buche verzamelt daarom anonieme gegevens en informatie enerzijds voor statistische doeleinden, anderzijds om de gegevensbescherming en de gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren, zodat wij uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau kunnen garanderen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van de door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

5. hoe u via de website contact met ons kunt opnemen

De website van Venngasthof Zur Buche bevat juridische informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, alsmede een directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mail adres) omvat. Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

6. routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene niet langer dan nodig is om het doel van de opslag te verwezenlijken, dan wel indien de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, zulks voorschrijft.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordening of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

7. rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • b) Recht op informatie

  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft krachtens de Europese richtlijn en de verordening het recht te allen tijde kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen, alsmede een kopie van die informatie. Voorts heeft de betrokkene krachtens de Europese richtlijn en verordening toegang tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van deze duur
  • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de hen betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, dan wel van een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

  Voorts heeft de betrokkene recht van toegang om te weten of zijn persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

  Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Recht op correctie

  Eenieder die gevolgen ondervindt van de verwerking van persoonsgegevens heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht te verzoeken dat onjuiste persoonsgegevens over hem of haar onverwijld worden gecorrigeerd. Voorts heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, te verzoeken dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

  Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • d) Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten)

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld wist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
  • De betrokkene trekt de toestemming die aan de verwerking ten grondslag ligt, in overeenkomstig artikel 6, lid 2. 1 letter a DS-GVO of art. 9 para. 2, onder a), van de GDPR en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is.
  • De betrokkene moet, overeenkomstig artikel 21, lid 1 1 DS-GVO en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene verzet zich tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 DS-GVO. 2 DS-GVO om bezwaar te maken tegen de verwerking.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 8. 1 DS-GVO verzameld.

  Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene de door Venngasthof Zur Buche opgeslagen persoonsgegevens wenst te laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Venngasthof Zur Buche zal ervoor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot verwijdering wordt voldaan.

  Indien de persoonsgegevens door het Venngasthof Zur Buche openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf daarvoor verantwoordelijk is op grond van Art. 17 Para. 1 DS-GVO om persoonsgegevens te wissen, moet Venngasthof Zur Buche, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen treffen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene die andere voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht alle koppelingen naar de persoonsgegevens of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van Venngasthof Zur Buche zal er in individuele gevallen voor zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. Art. 21 para. 1 GDPR en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, en een betrokkene wenst de beperking van door Venngasthof Zur Buche opgeslagen persoonsgegevens aan te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Venngasthof Zur Buche zal de beperking van de verwerking regelen.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Zij heeft ook het recht deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke te verstrekken zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 letter a DS-GVO of art. 9 para. 2 letter a DS-GVO of op een contract overeenkomstig Art. 6 para. 1, onder b), van de GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

  Voorts kan de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 20 1 GDPR het recht op rechtstreekse doorgifte van persoonsgegevens door een voor de verwerking verantwoordelijke aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot iedere medewerker van Venngasthof Zur Buche.

 • g) Recht van verzet

  Eenieder die gevolgen ondervindt van de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om te allen tijde op met zijn specifieke situatie verband houdende gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, van de richtlijn. 1, onder e) of f), van de gegevensbeschermingsverordening. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  Venngasthof Zur Buche zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de indiening, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

  Indien Venngasthof Zur Buche persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor dergelijke marketing worden verwerkt. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover deze met dergelijke directe reclame verband houden. Indien de betrokkene bij Venngasthof Zur Buche bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal Venngasthof Zur Buche de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door Venngasthof Zur Buche voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de Wet bescherming persoonsgegevens. 1 DS-GVO, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Venngasthof Zur Buche of een andere medewerker. Het staat de betrokkene tevens vrij zijn recht van bezwaar uit te oefenen met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in soortgelijke aanmerkelijke mate treft, op voorwaarde dat het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij EU-wetgeving of EU-wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en dat in die wetgeving passende maatregelen zijn neergelegd ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt Venngasthof Zur Buche passende maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op medewerking van de betrokkene van de kant van de verantwoordelijke voor de verwerking, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

  Indien de betrokkene de rechten inzake geautomatiseerde besluiten wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • i) Recht om toestemming in te trekken krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

8. rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. een DS-GVO dient als rechtsgrondslag voor onze onderneming voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van verzoeken om inlichtingen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden ter bescherming van vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker op ons terrein gewond zou raken en als gevolg daarvan zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moet worden doorgegeven. In dat geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DS-GVO.
Uiteindelijk zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen worden op artikel 6 I, onder c). f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Wij mogen dergelijke verwerkingen met name uitvoeren omdat zij specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

9. gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder c), van de richtlijn. f DS-GVO is ons legitiem belang de bedrijfsvoering ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

10. duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist indien zij niet langer vereist zijn voor de uitvoering of de initiëring van het contract.

11. wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking van de persoonsgegevens

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook uit contractuele regelingen kan voortvloeien (bijv. informatie over de contractpartner).
Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken indien ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten.
Voordat de betrokkene zijn persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval meedelen of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, dan wel noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

12. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringgenerator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als de externe gegevensbeschermingsfunctionaris voor Neder-Franken, in samenwerking met de gegevensbeschermingsadvocaten van het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

Scroll to top